Algemene Voorwaarden

 

Wanneer u een apparaat bij ons ter reparatie aanbiedt, wij een diagnose hebben gesteld maar u afziet van de reparatie, zijn wij genoodzaakt om onderzoekskosten in rekening te brengen. Als uw systeem zeer vervuild is door stof en/of nicotine aanslag en uw systeem moet gereinigd worden voordat wij ons onderzoek kunnen starten of u heeft akkoord gegeven hiervoor komen deze kosten bovenop de onderzoekskosten. Dit geldt ook als u een schaderapport wilt laten laten voor de verzekering.

De hoogte van deze schoonmaakkosten kunt u terugvinden op de pagina "REPARATIE TARIEVEN"

Kosten voor andere apparaten in overleg.

Indien u er voor kiest om uw apparaat achter te laten komen de onderzoekskosten/schoonmaakkosten eventueel te vervallen dit in overleg.

Het retourneren van gebruikte / refurbished artikelen die in onze winkel fysiek zijn aangekocht is helaas niet mogelijk.
Wel kunnen wij u in dit geval korting bieden op de aankoop van een ander artikel.

1 Garantie:1.1 Zowel nieuwe als gebruikte systemen worden bij Polar Bytes afgeleverd met Carry-in garantie.

Carry-in garantie betekend dat alle hardware-matige storingen gedurende het garantie termijn geheel kosteloos door Polar Bytes worden verholpen, niet aan huis maar in de reparatie ruimte aan de Hoefakkerstraat 51 te Tilburg.

Software matige storingen en gebruikers-fouten vallen niet onder garantie.

Nieuwe systemen hebben totaal 1jr carry-in garantie. Op hardeschijven, moederborden, grafischekaarten etc, zit vaak 2 tot 3 jaar garantie. Polar Bytes stuurt na het eerste garantie jaar het product op naar de fabrikant.

Carry-in garantie is voor een gering bedrag te verlengen tot 2jaar. Het defect onderdeel wordt dan ook direct vervangen of tegen een gelijkwaardig onderdeel.

1.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 1 jaar omruil garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen ( daarna geldt fabrieks garantie ). Op gebruikte systemen wordt 3 maanden garantie verleend, op gebruikte onderdelen wordt 1 maand garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

1.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:A. Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.

B. Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Polar Bytes zijn verricht.

C. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen.

D. Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E. Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

F. Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.Voorbeelden waarbij de garantie vervalt:


Beschadigde onderdelen van harddisks en andere massa-opslag producten
Te lange of te dikke schroeven beschadigen bij het monteren de printplaat van harddisks. Afgezien van het feit dat bij zulke beschadigingen de garantie vervalt, kan het kortsluiting veroorzaken en ook schade aanrichten aan andere componenten in uw PC. Ook in dat geval vervalt elke aanspraak op garantie.

Mechanische beschadigingen van producten
Deuken of verbogen hoeken, in het bijzonder bij harddisks en andere massa-opslagproducten, wijzen op een niet juist gebruik van het product. Mechanisch beschadigde moederborden, processors, geheugenmodules, controllerkaarten etc. worden nimmer omgeruild. Garantie is in dergelijke gevallen uitgesloten.


Defecte componenten door een verkeerde energievoorziening
Rook- en kortsluitingssporen op componenten (moederbord, harddisk, geheugen etc.) duiden erop dat deze verkeerd aangesloten zijn. Ook in dit geval vervalt de garantie.

Beschadigde of verwijderde zegels
Op het product aangebrachte zegels, barcodes, waarschuwingen of andere stickers die verbroken of verwijderd zijn, leiden tot het vervallen van de garantie.

In ieder geval geldt:
Bouw alleen zelf componenten in, als u zeker weet hoe u dit moet doen. Bij elk van de hierboven omschreven defecten vervalt onherroepelijk de garantie.1.4 Defecte producten dienen steeds in de originele verpakking met bijbehorende toebehoren en met originele factuur worden teruggebracht. Rekening houden met dat sommige fabrikanten van harde schijven nog maar 1 jaar garantie aanbieden1.5 TFT schermen kunnen last hebben van zogenaamde “ dode pixels “. Tot een bepaald aantal vallen deze buiten de garantie. Deze pixel tolerantie verschilt per merk. De desbetreffende fabrikant kan U hier verder over inlichten.1.6 Ruilen of geld retour kan binnen 14 dagen met factuur mits compleet en onbeschadigd in originele ongeopende verpakking! Dit geldt niet voor systemen en notebooks, dit betreft namelijk maatwerk. Aanbiedingen van aangekochte artikelen na 8 dagen en/of met beschadigde verpakking en/of incompleet is

Polar Bytes bereid in te nemen op basis van door Polar Bytes vast te stellen dag- of handelswaarde

1.7 Speciaal bestelde artikelen die in de winkel zijn aangeschaft worden niet retour genomen, alhoewel wij altijd open staan voor een oplossing.


2 Prijzen:2.1 Prijzen zijn Inclusief BTW en onder voorbehoud. Zet fouten voorbehouden

2.23 Betalingen3.1 Betalingen dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant of met pin te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten.3.2 Polar Bytes kan een aanbetaling vragen. Deze worden bij offertes en facturen vermeld.

3.3 Eigendomsvoorbehoud

Polar Bytesbehoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Polar Bytes aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Polar Bytes behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Polar Bytes van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Polar Bytes en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.


4. SOFTWARE4.1 Indien een leverancier van Polar Bytes het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

4.2 De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. Polar Bytes is niet aansprakelijk voor misbruik van deze software.

4.3 Polar Bytes is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.

4.4 Polar Bytes is niet verantwoordelijk en of aansprakelijk voor verlies van data tijdens backup.

4.5 Niet ophalen van het apparaten bij reparatie

Na diverse telefoontjes van ons en bij langer dan 4 weken niet ophalen van apparaten, gaan wij ervan uit dat u apparaat niet meer terug wilt en zal deze in bezit komen van Polar Bytes (wilt u het apparaat na 4 weken ophalen dan betaalt u 5 euro per week voor de box kosten)! Na 12maanden zal het product worden vernietigd en afgevoerd.
U dient contant of per pin te betalen bij ophalen van het apparaat.


5. KOPEN OP AFSTAND

5.1 Koop op afstand

Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand.
Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.


Informatie
De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.

Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

•de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
•de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
•het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht;
•de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
•de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;
•inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
•de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Daarnaast krijgt u de volgende informatie:

a.ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
b.de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
c.informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d.de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;
e.de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.


Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.

5.B Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt (\\\\\\\\\\\\\\\"deze laptop kost € 350,00\\\\\\\\\\\\\\\") en de ander daar ja tegen zegt.)
Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.
Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.


5.c Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)


1.Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.
Of:
- als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen;
- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

2.Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.

3.U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag.

4.Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.

5.Alle overige kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.

6.Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5.d Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

1.Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

2.Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan.

3.Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.

5.e Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:

a.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

b.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.

c.Geleverde diensten, maar alleen als: - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en
- u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.

d.Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

e.Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

f.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

g.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

h.Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

i.Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

j.De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
- de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
- u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest.

5.f Betaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of na bezorging van de bestelling.

5.g Annulering


Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • Tweakers shop review
  • Mr cash
  • Ideal
  • Paypal
© 2009 - 2024 Polar Bytes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel